Làm thế nào để xây dựng mô hình Nhà máy không giấy tờ một cách hiệu quả?

Trong bài viết Tiềm năng to lớn của Nhà máy không giấy tờ trong thờI đạI 4.0, VTI Solutions đã giới thiệu khái niệm mô hình Nhà máy không giấy tờ – Paperless Factory. Vậy nếu doanh nghiệp bạn đang nghĩ đến việc chuyển đổi nhà máy của mình sang mô hình không giấy tờ…

01/09/2021