MES-X

Giải pháp quản lý toàn diện đưa cái nhìn tổng thể về toàn bộ quá trình sản xuất

 • Tăng năng suất với các chỉ số thời gian thực
 • Ra quyết định nhanh chóng với cái nhìn trực quan về toàn bộ quy trình sản xuất
 • Cải tiến liên tục kịp thời với cảnh báo lỗi chi tiết
 • Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ ngay cả khi không có ERP
 • Tập trung hóa dữ liệu sản xuất, tạo dòng chảy dữ liệu xuyên suốt từ tầng sản xuất đến tầng quản trị kế hoạch kinh doanh

Kết quả đạt được sau khi sử dụng MES-X

71 %
Năng suất sản xuất
32 %
Chi phí
83 %
Lãng phí
25 %
Chất lượng sản phẩm

Hệ thống điều hành sản xuất MES-X

Giải pháp quản lý toàn diện đưa cái nhìn tổng thể về toàn bộ quá trình sản xuất với 5 module

 • Thiết lập cơ sỡ dữ liệu sản xuất ban đầu ( BOM, routing, ..)
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu
 • Lập lệnh sản xuất
 • Quản lý công đoạn sản xuất, tồn kho trên sản xuất
 • Phân tích hiệu suất sản xuất
 • Theo dõi giám sát, báo cáo theo thời gian thực
Hệ thống điều hành sản xuất MESCore

Hệ thống Quản trị chất lượng QMS-X

 • Quản lý chất lượng NVL đầu vào (IQC)
 • Quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất (PQC)
 • Quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra (OQC)
Hệ thống Quản Lý Chất lượng QMS-X

WMS-X Hệ thống quản lý kho thông minh

 • Quản lý kho NVL
 • Quản lý kho thành phẩm/bán thành phẩm, kho lỗi, kho vật tư
 • Báo cáo theo thời gian thực
Hệ thống quản lý kho thông minh WMS-X

Hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng MMS-X

 • Quản lý hồ sơ thiết bị
 • Quản lý vật tư, phụ tùng
 • Giám sát, theo dõi trạng thái thiết bị
 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
 • Cảnh báo và xử lý sự cố
Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng MMS-X

 Giải pháp Quản lý Truy xuất nguồn gốc TMS-X

 • Tạo lập bản ghi truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Theo dõi record nguồn gốc trong quá trình sản xuất
 • Tìm kiếm, truy xuất nguồn gốc
Giải pháp Quản lý Truy xuất nguồn gốc TMS-X

Hệ sinh thái MES-X

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất toàn diện thông minh, tích hợp tối ưu, không giấy tờ

Bảng giá giải pháp

Gói giải pháp được tùy chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng quy mô và nhu cầu của từng doanh nghiệp

MES-X Standard

 • MES Core
 • WMS-X
 • QMS-X
 • MMS-X
 • TMS-X

MES-X Premium

 • MES Core
 • WMS-X
 • QMS-X
 • MMS-X
 • TMS-X

MES-X Grand

 • MES Core
 • WMS-X
 • QMS-X
 • MMS-X
 • TMS-X

MES-X Plus

 • MES Core
 • WMS-X
 • QMS-X
 • MMS-X
 • TMS-X

Triển khai linh hoạt trên cả 2 nền tảng: On-premise và Cloud

 

Đa dạng – Hiệu quả