Blogs - VTI Solutions
QCD Là Gì? Chi tiết về phương pháp QCD trong sản xuất 4.0

Tổng quan về Phương pháp QCD trong sản xuất QCD Là Gì? Phương pháp QCD (Quality, Cost, Delivery) là một hệ thống quản lý được ứng dụng rộng rãi trong quản lý sản xuất và kinh doanh, tập trung vào ba yếu tố chính là chất lượng (Quality), chi phí (Cost) và giao hàng (Delivery)….

20/02/2024